Pensje załogi jako koszt pracodawcy

bankiet firma

Kiedy pracodawca organizuje bankiet, dobrą praktyką jest poszukiwanie możliwości uznania kosztów poniesionych w związku z zapewnieniem mu obsługi przez pracowników za koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej. By tak zakwalifikować poniesione wydatki, konieczne jest spełnienie warunków zawartych w ustawie o podatku od osób prawnych.

Szczegółowe kwalifikacje na ten temat zawierają interpretacje izb skarbowych, na przykład interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2013 r., IBPBI/2/423-1169/ 13/PP. Mówi się w niej, że najogólniej rzecz biorąc, wydatki mogą być zakwalifikowane, jeśli zostały poniesione na zorganizowanie spotkania szkoleniowo-integracyjnego, którego celem nadrzędnym jest albo poprawienie kwalifikacji zawodowych pracowników, albo poprawa integracji wewnątrz zespołu pracowniczego i uzyskanie wpływu na zdolność do kooperacji takiego zespołu. Innymi słowy, wydatki muszą mieć na celu poprawienie produktywności załogi, która pracuje w danym zakładzie.

bankiet firmowy

Ważne informacje zawierają także inne dokumenty, np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2013 r., ITPB3/423-406/13/PST. Mowa w niej o udziale w bankiecie osób z rodziny pracowników. Interpretacja skłania się ku stanowisku, że cały czas możemy mówić o firmowej imprezie integracyjnej, ponieważ pojawienie się określonych osób jest ściśle związane ze stosunkiem pracy ich bliskich. Przeciwnego zdania jest jednak WSA w Warszawie, który w wyroku z 30 czerwca 2009 r. (III SA/Wa 249/09) określa tego typu bankiety dla całych rodzin jako wydarzenia zewnętrzne, które nie mają charakteru czysto zawodowego.

Osobną kategorią są wydatki socjalne. Należy pamiętać, że jeśli bankiet organizowany jest ze środków funduszu socjalnego, nie może być uznany za element kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wszystkie wydatki z tego funduszu, niezależnie od celu wydatkowania pieniędzy, są wyłączone z tej możliwości.